Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op de verkoop, de verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals het verzorgen van catering, feesten, partijen en kookworkshops evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen tenzij anders is overeengekomen.

Bevestiging
Na een schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever van een door Ottoman Catering & Kookstudio geleverde offerte volgt te allen tijde een definitieve bevestiging van Ottoman Catering & Kookstudio.
De Opdrachtgever dient deze bevestiging op juistheid en of volledigheden te controleren en onjuistheden en of onvolledigheden schriftelijk te vermelden. Hierop volgt te allen tijde  een gecorrigeerde bevestiging van Ottoman Catering & Kookstudio. De definitieve overeenkomst is bindend.

Annulering
Elke verandering in de definitieve bevestiging aangaande menu, aantal gasten, bediening, verhuur materialen, levering van goederen kan uiterlijk binnen 5 dagen voor de plandatum worden doorgegeven tenzij anders is overeengekomen. Nadien geldt de laatst overeengekomen bevestiging.

Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Indien de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is door de Opdrachtgever, als schadevergoeding, annuleringskosten in percentages verschuldigd aan Ottoman Catering & Kookstudio.

Deze kosten zijn als volgt.

50% van het orderbedrag bij annulering binnen 5 dagen voor de plandatum.

60% van het orderbedrag bij annulering binnen 3 dagen voor de plandatum.

80% van het orderbedrag bij annulering binnen 2 dagen voor de plandatum.

90% van het orderbedrag bij annulering binnen 1 dag voor de plandatum.

100% van het orderbedrag bij annulering op de dag zelf.

Indien de Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is deze, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Ottoman Catering & Kookstudio, schadevergoeding verschuldigd welke Ottoman Catering & Kookstudio aan deze derden verschuldigd zal zijn ten gevolge van deze annulering. Deze kosten kunnen afwijken van de annuleringskosten van Ottoman Catering & Kookstudio.

Plandatum
Onder het begrip “Plandatum” wordt verstaan, de datum die opdrachtgever en Ottoman Catering & Kookstudio met elkaar overeen gekomen zijn als zijnde de datum waarop de gelegenheid moet plaatsvinden, vastgelegd in een voor beide partijen goedgekeurde opdrachtbevestiging.

Opdrachtgever
Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de verhuur en of leveringsovereenkomst is aangegaan of in wiens opdracht is gehandeld.

Aansprakelijkheid
Ottoman Catering & Kookstudio is niet aansprakelijk wanneer aan een levering of opdracht niet of onvoldoende kan worden voldaan ten gevolge van overmacht te noemen brand, stormschade, uitval water, gas en elektra in het algemeen en in het bedrijf in het bijzonder, bedrijfsstoornis, blokkade tijdens transport, transportproblemen, files, natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden en het niet nakomen van levering of uitvoeren van opdrachten van derden die als onderaannemer door Ottoman Catering & Kookstudio zijn ingehuurd.

Klachten
Klachten dienen binnen twee week na de cateringdatum schriftelijk te worden doorgegeven aan Ottoman Catering & Kookstudio. Nadien wordt deze niet meer in behandeling genomen.
U kunt uw klacht zenden naar info@ottoman.nl

Wij gaan er vanuit dat u bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden wanneer de overeenkomst definitief is.

Over deze voorwaarden kan niet getwist, onderhandeld of gediscussieerd worden.

Mocht  deze leveringsvoorwaarden onduidelijkheden opleveren belt of mailt u ons gerust.

Wij staan u graag te woord.